Krótki przewodnik do rekrutacji

 1. Szkoły ponadpodstawowe prowadzą elektroniczną rekrutację. Uczeń w Siedlcach zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty może wybrać trzy szkoły (nie więcej).
 2. Jeśli uczeń wybiera szkoły poza Siedlcami, musi sprawdzić, ile szkół może wybrać w innej miejscowości, bo organ prowadzący szkołę mógł podjąć uchwałę w tej sprawie i uchwalić większą liczbę szkół tak jest np. w Warszawie.
 3. Adres strony, na której uczeń dokonuje wszystkich działań związanych z rekrutacją:

https://siedlce.edu.com.pl/kandydat/app/

 • Uczeń sam zakłada sobie konto. Po założeniu konta wpisuje wymagane dane i dokonuje wyboru szkół i klas.
 • Szkoła rozumiana jest jako np. konkretne liceum ogólnokształcące, a nie zespół szkół. W każdej szkole uczeń może wybrać dowolną liczbę klas. Układa je sobie według własnych preferencji, może mieszać szkoły.
 • Po dokonaniu wyboru klas i szkół drukuje wniosek. Podpisany przez siebie i opiekuna prawnego wniosek niesie do szkoły pierwszego wyboru.
 • Wersja elektroniczna i wydruk muszą się zgadzać.
 • W szkole pierwszego wyboru odbywa się weryfikacja zgłoszeń kandydatów. Uczeń musi zalogować się na stronie i sprawdzić, czy jego wniosek (zgłoszenie) został zweryfikowany pozytywnie, a nie np. odrzucone z jakiegoś powodu.
 • W czerwcu na podstawie świadectwa ukończenia szkoły uczeń wprowadza dane o osiągnięciach, tj. oceny i szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie.
 • W lipcu na podstawie zaświadczenia z OKE wpisuje w systemie wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 • W szkole uczeń otrzymuje jedną potwierdzonej kserokopię świadectwa i jednej potwierdzoną kserokopię zaświadczenia z OKE o egzaminie niesie je do szkoły pierwszego wyboru.
 • Na podstawie liczby punktów wyliczonych w systemie uczeń może zostać zakwalifikowany do jednej klasy w jednej szkole. Może nie zostać nigdzie zakwalifikowany, jeśli nie ma wystarczającej liczby punktów.
 • Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia uczeń niesie oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia OKE do szkoły, do której został zakwalifikowany (jeśli jest taka jego wola).
 • Jeśli uczeń dostał się do klasy o charakterze zawodowym (w szkołach branżowych I stopnia i technikach) po zaniesieniu oryginału świadectwa w szkole ponadgimnazjalnej otrzyma skierowanie na badania do poradni medycyny pracy. Badania musi zrobić i zanieść do szkoły zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania danego zawodu.
 • Informacji i pomocy udzielają nauczyciele informatyki.
Skip to content