Regulamin wypożyczania

CENY PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM
Przedmiot
Tytuł
Cena
Język polski
Myśli i słowa
24,75
Matematyka
Matematyka z plusem 1
24,70
Biologia
Puls życia
23,10
Chemia
Chemia Nowej Ery
23,10
Historia
Śladami przeszłości
23,10
Geografia
Puls Ziemi
23,10
Język angielski
New English Plus 2
23,10
Język niemiecki
Das ist Deutsch! Kompakt
23,10
Fizyka
Świat fizyki
21,78
Muzyka
Gra muzyka!
8,20
Plastyka
Kraina sztuki
8,20
CENY PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM
L.p.
Przedmiot
Autor
Tytuł
Wydawnictwo
Cena
1.
Język polski
Ewa Nowak, Joanna
Gaweł
Myśli i słowa. Literatura kultura-nauka o języku. Podręcznik do języka polskiego. Gimnazjum. Klasa 2
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A
24,75
2.
Język angielski
Ben Wetz , James Styring, Nicholas Tims, Jenny Quintana, Alicja Gałązka
New English Plus 3. Podręcznik.
Oxford University Press  Polska Sp. z o.o.
23,10
3.
Język niemiecki
Jolanta Kamińska
Das ist Deutsch! KOMPAKT. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum. Część 2
Nowa Era Spółka z o.o.
23,10
4.
Historia
Stanisław Roszak
Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum.
Nowa Era Spółka z o.o.
23,10
5.
Wiedza o społeczeństwie
Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski
Dziś i jutro 1. Podręcznik do wiedzy ospołeczeństwie dla gimnazjum
Nowa Era Spółka z o.o.
15,00
6.
Biologia
Małgorzata Jefimow
Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum
Nowa Era Spółka z o.o.
24,10
7.
Geografia
Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja
Puls Ziemi 2. Podręcznik do geografii dla gimnazjum
Nowa Era Spółka z o.o.
24,10
8.
Matematyka
praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej
Matematyka 2. Podręcznik do gimnazjum. Matematyka z plusem (Nowa wersja)
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
24,10
9.
Fizyka
praca zbiorowa pod red.Barbary Saganowskiej
Świat fizyki. Podręcznik. Gimnazjum. Część 2
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A
21,78
10.
Chemia
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Chemia Nowej Ery 2 Podręcznik do chemii dla gimnazjum.
Nowa Era Spółka z o.o.
24,10
11.
Informatyka
Wanda Jochemczyk, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski
Lekcje z komputerem. Podręcznik do informatyki dla gimnazjum.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A
8,90
12.
Zajęcia techniczne
Waldemar Czyżewski
Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla gimnazjum. Zajęcia elektryczno-elektroniczne.
Nowa Era Spółka z o.o.
7,20
REGULAMIN
wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniom
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach
Podstawa prawna:
Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r., poz. 811); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014 r.
w sprawie udzielania [ jednostkom samorządu terytorialnego] dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 902); Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
 1. Podręczniki wypożyczane są uczniom z biblioteki szkolnej na okres danego roku szkolnego.
 2. Używane podręczniki wypożyczane są losowo. Bezpośrednio po otrzymaniu podręczników, należy niezwłocznie sprawdzić ich stan. W przypadku uszkodzeń/zniszczeń należy ten fakt zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 3. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem. Książki należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem, nie wolno dokonywać
  w nich żadnych podkreśleń, zaznaczeń i wpisów.
 4. Jeśli wypożyczone podręczniki szkolne zostaną zagubione lub zniszczone w sposób uniemożliwiający ich dalsze użytkowanie, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia odszkodowania za podręczniki.
 5. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
 6. Stan zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych ocenia komisja składająca się z wychowawcy, nauczyciela bibliotekarza i przedstawiciela księgowości szkolnej.
 7. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie ww. dokumentów towarzyszących skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 8. Termin zwrotu wypożyczonych podręczników upływa z końcem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
 9. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia
  z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub innych zdarzeń losowych.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.