Regulamin wypożyczania

REGULAMIN
wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniom
Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, Art. 104. (z późn. zm.); Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.  907, z późn. zm.)
  1. Podręczniki wypożyczane są uczniom z biblioteki szkolnej na okres danego roku szkolnego.
  2. Używane podręczniki wypożyczane są losowo. Bezpośrednio po otrzymaniu podręczników, należy niezwłocznie sprawdzić ich stan. W przypadku uszkodzeń/zniszczeń należy ten fakt zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
  3. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem. Książki należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem, nie wolno dokonywać w nich żadnych podkreśleń, zaznaczeń i wpisów.
  4. Jeśli wypożyczone podręczniki szkolne zostaną zagubione lub zniszczone w sposób uniemożliwiający ich dalsze użytkowanie, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia odszkodowania za podręczniki.
  5. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
  6. Stan zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych ocenia komisja składająca się z wychowawcy, nauczyciela bibliotekarza i przedstawiciela księgowości szkolnej.
  7. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie ww. dokumentów towarzyszących skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
  8. Termin zwrotu wypożyczonych podręczników upływa z końcem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
  9. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub innych zdarzeń losowych.
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2017 r.
Procedury dotyczące funkcjonowania biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach w czasie epidemii SARSCoV-19. Wchodzą w życie 1.09.2020 r.