Regulamin wypożyczania

REGULAMIN
wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniom
Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach
Podstawa prawna:
Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r., poz. 811); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014 r.
w sprawie udzielania [ jednostkom samorządu terytorialnego] dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 902); Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
 1. Podręczniki wypożyczane są uczniom z biblioteki szkolnej na okres danego roku szkolnego.
 2. Używane podręczniki wypożyczane są losowo. Bezpośrednio po otrzymaniu podręczników, należy niezwłocznie sprawdzić ich stan. W przypadku uszkodzeń/zniszczeń należy ten fakt zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 3. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem. Książki należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem, nie wolno dokonywać
  w nich żadnych podkreśleń, zaznaczeń i wpisów.
 4. Jeśli wypożyczone podręczniki szkolne zostaną zagubione lub zniszczone w sposób uniemożliwiający ich dalsze użytkowanie, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia odszkodowania za podręczniki.
 5. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
 6. Stan zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych ocenia komisja składająca się z wychowawcy, nauczyciela bibliotekarza i przedstawiciela księgowości szkolnej.
 7. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie ww. dokumentów towarzyszących skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 8. Termin zwrotu wypożyczonych podręczników upływa z końcem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
 9. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia
  z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub innych zdarzeń losowych.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.