Innowacja pedagogiczna

INNOWACJA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO 2017/2018
„Tyle razy jesteś człowiekiem, ile znasz języków.”
Johann Wolfgang von Goethe
W roku szkolnym 2017/2018 zostanie wprowadzona w Szkole Podstawowej nr 1 innowacja pedagogiczna z języka angielskiego i niemieckiego „Języki obce – oknem na świat”. Ma ona na celu stworzenie uczniom klasy 7, którzy zdecydowali się podjąć naukę w nowo powstałej Szkole Podstawowej nr 1, możliwości nauki języka angielskiego i niemieckiego ze szczególnym naciskiem na umiejętność sprawnego komunikowania się w obu językach, a także poszerzenia wiedzy o zagadnienia kulturoznawcze krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Uczniowie klasy językowej będą uczyć się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin w tygodniu, zaś języka niemieckiego 3 godzin w tygodniu.
Autorski program innowacji opracowany został przez nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego Szkoły Podstawowej nr 1 (dawne Publiczne Gimnazjum nr 1).
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem innowacji, jej celami, programem oraz planowaną ewaluacją.
INNOWACJA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017
Globalizacja i otwarcie na świat jakie umożliwiają Internet, portale społecznościowe oraz inne środki masowego przekazu narzucają potrzebę sprawnego posługiwania się językiem uniwersalnym i powszechnie rozumianym, którym ciągle pozostaje język angielski. Znajomość języka to również większa szansa na znalezienie w przyszłości lepszej pracy w kraju i za granicą. Wykorzystanie innowacji do usprawnienia aspektu komunikacyjnego znacznie zwiększy szanse naszych uczniów na realizację  ambitnych planów na przyszłość oraz wzmocni ich wiarę w swoje zdolności i umiejętności. Osadzenie działań innowacyjnych w kontekście kulturowym jest kluczowe do zrozumienia języka i ludzi zamieszkujących kraje anglojęzyczne. Pozwoli to na kształtowanie postawy poszanowania wobec innych kultur oraz tolerancji dla odmienności i różnorodności w ogólnym tego słowa znaczeniu.
W ramach innowacji jedna z klas pierwszych, która rozpocznie naukę w naszym gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017, będzie uczyła się języka angielskiego w wymiarze  5 godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia. 3 godziny tygodniowo przeznaczone będą na nauczanie treści programowych obejmujących wszystkie sprawności językowe – mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie, zgodnie z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi nowej podstawy programowej w korelacji z podręcznikiem zatwierdzonymi przez MEN. Dodatkowe 2 godziny zostaną przeznaczone na poszerzanie zakresu słownictwa kulturowego i ćwiczenie umiejętności konwersacji w typowych sytuacjach życia codziennego. Podczas zajęć dodatkowych w ramach innowacji uczniowie będą pracować w oparciu o materiały autentyczne (np. oryginalne nagrania, filmy, audycje, znane dzieła literatury anglojęzycznej), poznają różnorodne narzędzia internetowe wspomagające naukę języka, zostaną zaangażowani w przygotowywanie ogólnopolskiej, internetowej gazetki w języku angielskim oraz prowadzenie bloga językowego ENGLISH ZONE, na którym będą mieli możliwość prezentowania własnych osiągnięć oraz korzystania z materiałów dodatkowych przygotowanych dla potrzeb programu innowacyjnego. Aspekt komunikacyjny innowacji będzie osadzony w ramach organizowanych wyjazdów edukacyjno-krajoznawczych, wyjazdów na przedstawienia w języku angielskim oraz uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Europejski Program Edukacyjny Nauka bez Granic. Uczniowie klasy profilowanej będą szczególnie zachęcani do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z krajów anglojęzycznych w ramach projektów eTwinning.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem innowacji, jej celami, programem, planowaną ewaluacją i zasadami rekrutacji do klasy językowej.