Regulaminy

Regulamin Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

 Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

 Rozdział II

Zakres i przedmiot działania
§ 2
1.   Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
2.   Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi  w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
Pełna treść regulaminu

Regulamin przyznawania nagród

(zapoznaj się)