Terminarz spotkań

Zebrania Rady Rodziców odbywać się będą w sali 13 o godz. 17.00
Rodzicu pamiętaj!
Twój głos to głos jednego rodzica. Głos rady rodziców to stanowisko wszystkich rodziców uczniów szkoły.


Harmonogram zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Data Tematyka zebrania
15.09.2022 r. czwartek Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023.Przedstawienie przez dyrektora szkoły nowelizacji Statutu, Planu nadzoru pedagogicznego, Planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023, Programu wychowawczo-profilaktycznego Przeprowadzenie wyborów do prezydium Rady Rodziców:
a) przewodnicząca/y
b) zastępca przewodniczącej/ego
c) sekretarz
d) komisja rewizyjna
• przewodnicząca/y
• członek
• członek
Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Ustalenie i zatwierdzenie wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 do dysponowania kontem.
Zaplanowanie działalności RR  na rok szkolny 2022/2023.Sprawy różne.
11.10.2022 r. wtorek Wybór osoby do prowadzenia księgowości Rady Rodziców.Uchwalenie preliminarza wpływów i wydatków gromadzonych funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł na rok szkolny 2022/2023.Zaangażowanie RR w święto Szkoły (Dzień Edukacji Narodowej)
13.12.2022 r. wtorek Przedstawienie i zaopiniowanie Planu finansowego szkoły na rok 2023.
21.03.2023 r. wtorek Przyjęcie regulaminu nagradzania uczniów.Szkolny Dzień Profilaktyki.
30.05.2023 r.  wtorek Przedstawienie projektu arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2023/2024.Rozstrzygnięcie konkursu na klasę, która zebrała najwięcej funduszy na Radę Rodziców.Zaangażowanie RR w organizację Pikniku Rodzinnego, Dnia Rodziny i Dnia Dziecka.
20.06.2023 r.  wtorek Zaopiniowanie ustalonego przez dyrektora szkoły zestawu podręczników obowiązującego we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 przez przewodniczącą RR.Podsumowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły przez dyrektora placówki.
Skip to content