Terminarz spotkań

Zebrania Rady Rodziców odbywać się będą w sali nr 13 o godz. 17.00.
Rodzicu pamiętaj!
Twój głos to głos jednego rodzica. Głos rady rodziców to stanowisko wszystkich rodziców uczniów szkoły.
Harmonogram zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
Data
Tematyka zebrania
15.09.2020 r.
wtorek
·         Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020.
·         Przedstawienie przez dyrektora szkoły Planu nadzoru pedagogicznego, Planu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021, Programu wychowawczo-profilaktycznego (projekt),
Zasad oceniania wewnątrzszkolnego.
·         Uchwalenie Regulaminu działalności Rady Rodziców.
·         Przeprowadzenie wyborów do prezydium Rady Rodziców:
a) przewodnicząca/y
b) zastępca przewodniczącej/ego
c) sekretarz
d) komisja rewizyjna
• przewodnicząca/y
• członek
• członek
·         Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
·         Ustalenie i zatwierdzenie wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.
·         Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 do dysponowania kontem.
·         Zaplanowanie działalności RR  na rok  szkolny 2020/2021.
·         Sprawy różne.
05.10.2020 r.
poniedziałek
·         Uchwalenie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
·         Wybór osoby do prowadzenia księgowości Rady Rodziców.
·         Uchwalenie preliminarza wpływów i wydatków gromadzonych funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł na rok szkolny 2020/2021.
·         Zaangażowanie RR w święto Szkoły (Dzień Edukacji Narodowej)
07.12.2020 r.
poniedziałek
·         Przedstawienie i zaopiniowanie Planu Finansowego Szkoły na rok 2021.
22.03.2021r.
poniedziałek
·         Przyjęcie regulaminu nagradzania uczniów.
·         Szkolny Dzień Profilaktyki.
24.05.2021 r.
poniedziałek
·         Zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2021/2022.
·         Rozstrzygnięcie konkursu na klasę, która zebrała najwięcej funduszy na Radę Rodziców.
·         Zaangażowanie RR w organizację Pikniku Rodzinnego, Dnia Rodziny i Dnia Dziecka.
22.06.2021 r.
wtorek
·         Zaopiniowanie ustalonego przez dyrektora szkoły zestawu podręczników obowiązującego we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
·         Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.
·         Podsumowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły przez dyrektora placówki.
Harmonogram zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
Data
Tematyka zebrania
13.09.2019 r.
piątek
• Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019.
• Przedstawienie przez dyrektora szkoły Planu nadzoru pedagogicznego, Planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020, Programu wychowawczo-profilaktycznego (projekt), Zasad oceniania wewnątrzszkolnego.
• Uchwalenie Regulaminu działalności Rady Rodziców.
• Przeprowadzenie wyborów do prezydium Rady Rodziców:
   a) przewodnicząca/y
   b) zastępca przewodniczącej/ego
   c) sekretarz
   d) komisja rewizyjna
       • przewodnicząca/y
       • członek
      • członek
• Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
• Ustalenie i zatwierdzenie wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 do dysponowania kontem.
• Zaplanowanie działalności RR  na rok szkolny 2019/2020.
• Sprawy różne.
07.10.2019 r.
poniedziałek
• Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły.
• Wybór i podpisanie umowy z osobą prowadzącą księgowość Rady Rodziców.
• Uchwalenie preliminarza wpływów i wydatków gromadzonych funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł na rok szkolny 2019/2020.
• Zaangażowanie RR w uroczystość nadania Sztandaru szkole.
02.12.2020 r.
poniedziałek
• Przedstawienie i zaopiniowanie Planu Finansowego Szkoły na rok 2020.
02.03.2020 r.
poniedziałek
• Przyjęcie regulaminu nagradzania uczniów.
• Szkolny Dzień Profilaktyki.
26.05.2020 r.
wtorek
• Zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2020/2021.
• Rozstrzygnięcie konkursu na klasę, która zebrała najwięcej funduszy na Radę Rodziców.
• Zaangażowanie RR w organizację Pikniku Rodzinnego, Dnia Rodziny i Dnia Dziecka.
18.06.2020 r.
czwartek
• Zaopiniowanie ustalonego przez dyrektora szkoły zestawu podręczników obowiązującego we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
• Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
• Podsumowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły przez dyrektora placówki.
Zebrania Rady Rodziców odbywać się będą w sali nr 13 o godz. 17.00.
Rodzicu pamiętaj!
Twój głos to głos jednego rodzica. Głos rady rodziców to stanowisko wszystkich rodziców uczniów szkoły.
Harmonogram zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Data
Tematyka zebrania
14.09.2018 r.
• Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018.
• Przedstawienie przez dyrektora szkoły Planu nadzoru pedagogicznego, Planu pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019, Programu wychowawczo-profilaktycznego, Zasad oceniania wewnątrzszkolnego.
• Uchwalenie Regulaminu działalności Rady Rodziców.
• Przeprowadzenie wyborów do prezydium Rady Rodziców:
a) przewodnicząca/y
b) zastępca przewodniczącej/ego
c) sekretarz
d) komisja rewizyjna
– przewodnicząca/y
– członek
– członek
• Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
•  Ustalenie i zatwierdzenie wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.
• Zaplanowanie działalności RR  na rok  szkolny 2018/2019.
01.10.2018 r.
• Uchwalenie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły.
• Wybór i podpisanie umowy z osobą prowadzącą księgowość Rady Rodziców.
• Uchwalenie preliminarza wpływów i wydatków gromadzonych funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł na rok szkolny 2018/2019.
• Ustalenie wzoru jednolitego stroju przez Radę Rodziców w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
03.12.2018 r.
• Przedstawienie i zaopiniowanie Planu Finansowego Szkoły na rok 2019.
04.03.2019 r.
• Przyjęcie regulaminu nagradzania uczniów.
• Uroczystość nadania sztandaru szkole.
23.05.2019 r.
• Zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2019/2020.
• Rozstrzygnięcie konkursu na klasę, która zebrała najwięcej funduszy na Radę Rodziców.
17.06.2019 r.
• Zaopiniowanie ustalonego przez dyrektora szkoły zestawu podręczników obowiązującego we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
• Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.
• Podsumowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły przez dyrektora placówki.
Zebrania odbywać się będą w sali nr 13 o godz. 17.00.
Rodzicu pamiętaj!
Twój głos to głos jednego rodzica. Głos rady rodziców to stanowisko wszystkich rodziców uczniów szkoły.
Harmonogram zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
Zebrania odbywać się będą w sali nr 13 o godz. 17.00.
Data
Tematyka zebrania
13.09.2017 r.
· Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017.
· Przedstawienie przez dyrektora szkoły Planu nadzoru pedagogicznego, Planu pracy szkoły na rok szkolny 2017/18, Programu wychowawczo-profilaktycznego, Zasad oceniania wewnątrzszkolnego.
· Uchwalenie Regulaminu działalności Rady Rodziców.
· Przeprowadzenie wyborów do prezydium Rady Rodziców:
a) przewodnicząca/y
b) zastępca przewodniczącej/ego
c) sekretarz
d) komisja rewizyjna
– przewodnicząca/y
– członek
– członek
· Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
· Ustalenie i zatwierdzenie wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.
· Zaplanowanie działalności RR  na rok  2017/2018.
02.10.2017 r.
· Uchwalenie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.
· Wybór i podpisanie umowy z osobą prowadzącą księgowość Rady Rodziców.
· Uchwalenie preliminarza wpływów i wydatków gromadzonych funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł na rok szkolny 2017/2018.
· Ustalenie wzoru jednolitego stroju przez Radę Rodziców w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
04.12.2017 r.
· Przedstawienie i zaopiniowanie Planu Finansowego Szkoły na rok 2018
05.03.2018 r.
· Przyjęcie regulaminu nagradzania uczniów.
· VI Festiwal Projektów Edukacyjnych.
28.05.2018 r.
· Zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2018/2019.
· Rozstrzygnięcie konkursu na klasę, która zebrała najwięcej funduszy na Radę Rodziców.
18.06.2018 r.
· Zaopiniowanie ustalonego przez dyrektora szkoły zestawu podręczników obowiązującego we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
· Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.
· Podsumowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły przez dyrektora placówki.
Rodzicu pamiętaj!
Twój głos to głos jednego rodzica. Głos rady rodziców to stanowisko wszystkich rodziców uczniów szkoły.
PLAN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Terminy spotkań: 15.09.2016, 07.11.2016, 02.01.2017, 06.03.2017, 22.05.2017, 19.06.2017
Zebrania odbywać się będą w czytelni szkolnej o godz. 17.00
Porządek zebrania w dniu 15.09.2016 r.
1. Sprawozdanie finansowe i podsumowanie pracy RR za rok szkolny 2015/2016
2. Wybory do Rady Rodziców:
a) przewodnicząca/y
b) zastępca przewodniczącej/ego
c) sekretarz
d) komisja rewizyjna
• przewodnicząca
• członek
• członek
3. Zapoznanie RR z dokumentacją szkoły:
a) Statutem Szkoły
b) Programem wychowawczym
c) Programem profilaktyki
d) Planem nadzoru pedagogicznego
4. Zaopiniowanie przez RR dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 31 października 2016, 19, 20, 21 kwietnia 2017 (egzamin gimnazjalny),  2 maja 2017, 16 czerwca 2017.
5. Sprawy różne.
Porządek zebrania w dniu 07.11.2016 r.
1. Uchwalenie i podpisanie umowy z osobą prowadzącą finanse Rady Rodziców.
2. Przyjęcia preliminarza wpływów i wydatków funduszy Rady Rodziców na rok szkolny
2016/2017
3. Sprawy różne.
Porządek zebrania w dniu 02.01.2017 r.
1. Przyjęcie regulaminu nagradzania uczniów za wyniki w nauce.
2. Sprawy różne.
Porządek zebrania w dniu 06.03.2017 r.
1. V Festiwal Projektów Edukacyjnych – zaproszenie rodziców i zaangażowanie ich do organizacji i pomocy.
2. Sprawy różne.
Porządek zebrania w dniu 22.05.2017 r.
1. Rozstrzygnięcie konkursu na klasę, która zebrała najwięcej funduszy na Radę Rodziców.
2. Sprawy różne.
Porządek zebrania w dniu 19.06.2017 r.
1. Posumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017.
2. Sprawy różne.