Sztuka Emocji – Ogólnopolski projekt edukacyjny 2023/2024

Sztuka Emocji

Ogólnopolski projekt edukacyjny
2023/2024
Nasza placówka wie jak ważne są emocje!
Bierzemy udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
Sztuka Emocji , który przeprowadzimy w klasach V- VIII

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Sztuka emocji”, ma na celu skierować uwagę i działania nauczycieli oraz młodzieży w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami

Autorka projektu – Natalia Pawlik – Kopica

Nauczyciel w tym projekcie staje się przewodnikiem uczniów po świecie emocji, używając do tego celu różne dziedziny sztuki (sztuki plastyczne, muzykę, teatr, fotografię, literaturę, taniec etc.).

Projekt i jego działania w założeniach osadzony jest w duchu arteterapii i mindfulness – z tych źródeł, własnych uczuć, wiedzy i doświadczeń uczestnicy powinni czerpać pełnymi garściami.

Zadania: Realizacja projektu to przeprowadzenie co miesiąc minimum jednych zajęć/aktywności/ćwiczenia z użyciem wybranej dziedziny sztuki, odnoszącej się do przypisanej w danym miesiącu emocji. Zadania projektowe realizowane są od 1.10.2023 r. do 31.05.2024 r.

8 miesięcy – 8 zadań – 8 emocji – 8 dziedzin sztuki

Cele projektu:

Cel główny: Przybliżenie i oswojenie dzieci ze światem uczuć i emocji za pomocą sztuki w różnych formach.

Cele szczegółowe:

  • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  • przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne,
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość uczniów, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  • kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu różnych form sztuki,
  • odkrywanie talentów,
  • budowanie więzi w grupie/klasie

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Sztuka Emocji”, jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

„1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy (…).”

„2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego (…).”

„6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej (…).”

Koordynator projektu w SP 1

mgr Kinga Domańska

Skip to content