Debata poświęcona prawom dzieci

Dnia 20 listopada 2014 r. po raz pierwszy w Polsce obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W tym roku tj. 20 listopada  świętujemy 26 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka.
Konwencja o prawach dziecka przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.
Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka.
Dokument składa się z preambuły (wstęp do aktu prawnego) i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się następującymi zasadami:
• dobra dziecka,
• równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),
• poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur),
• pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji).
Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko winno się uczyć, a nie pracować).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów dnia 17.11.2015 r. w naszym gimnazjum odbyła się debata poświęcona prawom dzieci. Uczestniczyli w niej uczniowie wszystkich klas z wyjątkiem klasy 1d, 3d.  oraz pani dyrektor Magdalena Olszewska – Silna, opiekunki Samorządu Uczniowskiego pani Edyta Ilczuk i  pani Beata Pniewska. Wspólną rozmowę poprzedziły lekcje w klasie, na których uczniowie określili swój stosunek do poszczególnych praw. Przedstawiciele przybyli do czytelni szkolnej z pomocami – plakatami, które można zobaczyć na górnym korytarzu szkoły. Należy podkreślić, że gimnazjaliści śmiało poruszali tematy związane z funkcjonowaniem naszej placówki, przedstawiali trafne spostrzeżenia, które dotyczyły prawidłowego funkcjonowania  naszego gimnazjum. Wszystkim uczestnikom debaty przyświecał jeden cel – uczymy się, pracujemy, odpoczywamy, dajemy pod dyskusję propozycje, uczymy się samorządności, tworzymy to gimnazjum z myślą o przyszłości i staramy się wspólnie rozwiązywać różne problemy. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy wykazali się głęboką wiedzą na temat praw dziecka i stwierdzili, że w życiu codziennym warto przestrzegać zasad i reguł. Wszystkim uczestnikom debaty serdecznie dziękujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content