Dokumenty

Statut Szkoły Podsatwowej nr 1   Poprzednia wersja Statutu Szkoły
Procedury funkcjonowania dziennika elektronicznego
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Raport z ewaluacji całościowej w Publicznym Gimnazjum nr 1
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018
Zasady wydawania legitymacji szkolnej
Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Program Wychowawczo-Profilaktyczny klasa1 (sp) klasa4 (sp) klasa7 (sp) klasa2 (pg) klasa3 (pg)
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych
Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia i konieczności udzielenia pierwszej pomocy
Procedura ewakuacji
Szkolny Program Aktywnej Współpracy
Procedura realizacji oraz rozliczania godzin pracy nauczyciela wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2a – Karty Nauczyciela
Przedmiotowe zasady oceniania
język polski
język angielski
język niemiecki
muzyka
plastyka
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
przyroda
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia artystyczne – muzyczne
zajęcia artystyczne – plastyczne
zajęcia artystyczne z ukierunkowaniem na taniec
zajęcia artystyczne – rękodzieło
zajęcia artystyczne – literacko-poetyckie
zajęcia artystyczne – dziennikarstwo
zajęcia techniczne
religia