Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 (tutaj, wersja wcześniejsza)
Strategia Zarządzania Placówką Oświatową w dobie pandemii
Procedury dotyczące funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach w czasie epidemii SARSCoV-19 wchodzą w życie 1.09.2020 r.
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2020/2021
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Program Doradztwa Zawodowego 2019/2020
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022
Procedura bezpiecznej organizacji opieki zapoznaj się
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka zapoznaj się
Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID-19 zapoznaj się
Ankieta i oświadczenie dla rodziców pobierz
Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia i konieczności udzielenia pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach (treść)
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach im. Komisji Edukacji Narodowej (treść)
„BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” (treść)
INSTRUKCJA ALARMOWA – Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej (tutaj). Pismo ws. instrukcji alarmowej (tutaj)
Zasady wydawania legitymacji szkolnej
Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych
Procedura ewakuacji
Szkolny Program Aktywnej Współpracy
Wewnątrzszkolne ocenianie z poszczególnych przedmiotów:
edukacja wczesnoszkolna
język polski
język angielski
język niemiecki
muzyka
plastyka
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
przyroda
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
technika
religia 1-3 4-8